Nastava na daljinu

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПPOCBETE, HAУKE И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА КАБИНЕТ МИНИСТРА

Број: 601-00-9/2020-01

Датум: 16.03.2020. године Београд

Немаіьина 22-26

 

 

 

OCHOBHA ШКОЛА

СРЕДША ШКОЛА

 • директорима, стручним сарадницима, наставницима и одеюеіьским старешинама-

 

 

ПРЕДМЕТ: Оствариваіье образовно-васпитног рада учеюем на дашину за ученике основних и средіьих школа

 

 

Поштовани,

 

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије одлучила да се, због тренутне епидемиолошке ситуације у земли, привремено обустави непосредни образовно- васпитни рад у основним и средгьим школама на територији Републике Србије. У циюу оствариваіьа права ученика на образоваюе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима, кроз оствариваюе образовно-васпитног рада учеіьем на дшъину, с обзиром на то да привремено обуставжаюе непосредне наставе у школама не значи и обуставжаіъе образовно-васпитног рада са ученицима.

Почетак реализације образовно-васпитног рада учеіъем на дашину је 17.март

март 2020. године.

Оперативни план Министарства просвете, науке и технолошког развоја садржи разлипите облике реализације образовно-васпитних активности. Оствариваюе образовно-васпитног рада предви§ено је кроз различите начине и приступе у оствариваіьу комуникације са ученицима и родитеюима/законским заступницима (у дыъем тексту: родители). На овај начин различити облици, начини и приступи у оствариваюу комуникације биhе у функцији обезбе§иваіьа потребних информација и подршке у оствариваіьу образовно-васпитног рада учеюем на дыъину, при чему he севодити рачуна о укупним жудским и техничким ресурсима школа, као и техничким капацитетима породица ученика.

У организованом учебу на дыъину које обезбе§ује Министарство, фокус је на програмским садржајима општеобразовних и стручних предмета са највеhим фондом часова. Осим тога, школе се обавезују да, у складу са сопственим ресурсима за подршку у учегьу на дшъину и уз коришhегье доступних платформи за учебе, осмисле начине за оствариваіье садржаја и у свим другИNf предметима и програмима, на основу прописаног плана и програма наставе и учеіьа.

У цижу оствариваіьа једнаких права на образовагье све деце, школе су у обавези да, када не постоји могуhност успоставюаюа комуникације са ученицима уз употребу информационо-комуникационих технологија, изна§у алтернативне начине у пружаіьу подршке у учебу, водеhи рачуна о свим препорукама за превенцију ширеіьа вируса COVID-19, имајуhи у виду, пре свега, ученике који долазе из породица ниског социо-економског статуса, као и све остале ученике којима нису на располагагьу електронски видови комуникације и други савремени комуникациони ресурсы.Смернице за планираіье и реализацију образовно-васпитног рада путем учеіьа на дшьину у периоду када нема непосредне наставе, а у зависности од нивоа образоваіьа и васпитаіьа и облика који је предвиlјен, су:

 1. Едукативни садржаји за учеіье на даюину који се емитују на треhем

каналу Радио-телевизије Србије (PTC Канал 3) за ученике основне школе

 • Свакодневно, почев од 8.00 часова, шест дана у недели, биhе емитовани посебно припремюени и адаптирани образовни садржаји за ученике основне школе, који обухватају обра§ене наставне јединице изабраних предмета, у складу са прописаним планом и програмом наставе и учеба.
 • Часови he бити емитовани на PTC Канал 3, према распореду по разредима, који he дан пре емитоваюа бити доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја ( г s oredn stave о rs).
 • За све ученике од 1. до 7. разреда емитоваhе се образовни садржаји у блоковима од во два часа дневно.
 • За ученике 8. разреда емитоваhе се едукативни садржаји у блоковима од по три часа дневно, од којих he два увек бити српски језик и математика, а треhи час је један од предмета који се полажу на завршном испиту. Ово треба имати у виду приликом планираюа додатне подршке предметних наставника (презентације, задаци за вежбаюе).
 • У наредним данима биhе емитовани часови и на језицима националних маіьина, о чему he школе бити благовремено информисане путем сајта Министарства и сајтова националних савета националних маіьина. Taкolje, на платформи PTC Планета за ученике припаднике националних машина који у целости пoxaijajy наставу на матерюем језику, биhе доступни и други дигитални садржаји, као и снимци часова, о чему he бити обавештени путем сајта Министарства и сајтова националних савета националних маіьина.
 • За ученике којима је потребан структуриран индивидуализован приступ у раду, односно прилаго§аваіъе у оквиру индивидуалног образовног плана (ИОП), ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3, потребно је да наставници припреме посебне материјале за учебе и да их учине доступним ученицима на начин који договоре са юиховим родитеюима.
 • У случају да интернет није доступан свим ученицима, обавеза је директора и одеюеіьских старешина да распоред часова који he бити емитовани на PTC Канал 3 редовно објавюују на месту које је директно доступно ученицима и родитеюима. Места на којима може бити истакнут распоред су: улаз школе, споюашіьа огласна табла и слично. Распоред часова може се просле§ивати и путем SMS порука и друштвених мрежа (Viber група и слично).
 • Обавеза школе је, тако§е, да се на школски сајт постави банер са линком ка сајту www.rasporednastave.яov.rs и ка обавештеіьима која се односе на емитоваіъе часова на PTC Канал 3.
 • Сви емитовани часови биhе доступни и на платформи PTC Пламета, где се могу накнадно и више пута прегледати, истог или наредних дана. О овој могуhности, такоlје, треба обавестити ученике и родитеюе и уколико је потребно, дати одговорајуhу подршку за приступ овој платформи. ТакоЇје, потребно је обавестити ученике и родитеюе да оператери нehe наплаhивати проток и пренос података за наведене едукативне садржаје.
 • Истовремено са емитоваюем ТВ часова, наставници су у обавези да, у сарадюи са одеюеіъским старешинама, остваре потребну комуникацију са ученицима и/или іьиховим родитежима и када је потребно да дају додатна упутства за учеіье након емитованих садржаја (нпр. додатне презентације или задаци за вежбаюе у радној свесци, домаhи задаци — есеји, анализе, презентације, илустрације, цртежи и друго). Ово се односи и на предмете који he бити маме заступюени учеюем преко канала PTC Канал 3 (музичка култура, ликовна култура, физичко и здравстено васпитаіье, страни језици, техника и технологија, информатика и друго).

 

 1. Едукативни садржаји за учеіье на даюину који се емитују на каналу Радио- телевизије Србије - PTC Планета за ученике средіње школе

 

 • За ученике средіъе школе наставне јединице и теме биhе доступне на платформи PTC Планета. Обавеза средіње школе је да на свом сајту постави банер са свим линковима на којима се може приступити лекцијама и платформама за учеіње. Наставници су у обавези да, у сарадіьи са одежеюским старешинама, остваре потребну комуникацију са ученицима и/или іьиховим родитеюима и када је потребно да дају додатна упутства за учеіъе након емитованих садржаја (нпр. додатне презентације или задаци за вежбагье у радној свесци, домаhи задаци — есеји, анализе, презентације, илустрације, цртежи, извештај о мини пројекту и друго).

 

 

 
 

 

Посебно указујемо на потребу да, осим садржаја који he бити припремжени за емитоваіье на PTC Канал 3 и платформи PTC Планета, наставници основних и средних школа (општеобразовних и стручних предмета), будуhи да најбопе познају своје ученике, користе доступне дигиталне Уибенике и садржаје на начин који омогуhава учегье на даюину. Тако§е, указујемо и на могуhност прилаго§аваіьа постојеhих наставних припрема, материјала и презентацијама са упутствима за учебе, тако да они буду доступни највеhем броју ученика (електронска noiirra, Viber гpyпa).

 1. Онлајн платформе као подршка настави на дажину

Наставницима и ученицима основне и средюе школе на располагаіьу је велики број онлајн платформи (Viber, Zoom, Microsoft Teams), као и национална платформа за онлајн учеіье Moja школа. ІЪиховим коришhеіьем, наставници и ученици биhе у ситуацији да остваре интеракцију и размену материјала у функцији савладаваюа програмских садржаја.

Упугства и педагошке препоруке за коришhегье ових платформи моhи he да се нaljy на интернет страници www.rasnorednastave.яov.rs и іьихово коришhеюе је бесплатно.

На званичној интернет страни Министарства биhе поставлена одговарајуhа упутства, као и обавештеюа о датумима у вези са почетком іъиховог функционисаюа.

За потребе подршке ученицима у учебу, апелујемо на хоризонталну размену меіју наставницима у школи и измеlју школа, како би се најквалитетнији садржаји учинили доступним ученицима (образовне веб странице, дигитални садржаји које је набавюала школа, приватне веб странице и друго што доприноси оствариваюу циюева и задатака/исхода наставе одреlјеног предмета у зависности од програма образоваіьа и васпитаіъа у том разреду).

 1. Оперативни план школе за организацију, спрово§еіье и праhеіье учеіьа на даљину

Обавезују се директор школе, наставничко вehe и педагошки колегијум да без одлагагьа приступе изради недеюног оперативног плана са кжучним активноетима у оствариваіьу образовно-васпитног рада. Циа овог планираіъа је да се обезбеди што вeha укюученост ученика у различите видове учеіьа, координисан рад наставника у припреми образовних материјала за ученике и пpaheюe дневне опретеhености ученика у складу са узрасним карактеристика. У пpaheгьy дневне и недеюне оптереhености ученика посебну улогу треба да имају одеюеіъске старешине, јер he на основу увида у недежне планове рада моhи да утичу на измене уколико се процени да су ученици превише оптереhени.

Обавезују се директори школа да недежне оперативне планове редовно

доставюају надлежној школској управи Министарства.

 1. Пpaheiьe напредоваіъа ученика у периоду учеіьа на даюину

На основу материјала које наставници доставюају ученицима и на основу повратних информација ученика након пpaheюa ТВ лекција (uacoвa) и других образовних садржаја, потребно је да наставници бележе податке о напредоваіьу ученика до којих могу доhи кроз различите врсте размена (домаhи задаци, структурирана вежбагьа и провере, есеји, пројекти, презентације, цртежи и др.). Своје продукте и домаhе задатке ученици могу доставжати наставницима путем мејла (слике, фајлови) или у оквиру одабране онлајн платформе.

На основу повратних информација од ученика, а кроз хоризонталну професионалну размену планова и искустава, наставници треба да воде рачуна о дневној оптереhености ученика и одржаваіьу потребног нивоа мотивације за учегье, што се постиже добрим плановима формативног пpaheюa. По нормализоваюу услова и по повратку у учионице, све квалитетне формативне очене и увиди наставника могу бити значајно искоришhени за сумативно оцеюиваіъе на крају наставне године.

 1. Евиденција о реализацији образовно-васпитних активности на дажину

За евиденцију образовно-васпитних активности на даъину одговорни су наставници и директор школе.

Наставници су у обавези да у електронски дневник евидентирају све реализоване ТВ часове и друге наставне јединице/теме које су реализоване путем других видова комуникације (PTC Планета, платформе за управлаюе електронским учеюем, упутства дата мејлом и други алати за видео конференције) са напоменом о начину реализације (облик комуникације са ученицима и канал комуникације). Ова евиденција he бити у функцији верификоваюа реализоване наставе, чиме се стварају услови да редован завршетак наставне године.

Евиденција наставе на даъину у школама које не користе електронски дневник треба да се заснива на белешкама и евиденцијама које на индивидуалном нивоу воде наставници, да би се, по нормализоваюу услова, потребни подаци могли накнадно унети у кгьиге евиденције образовно-васпитног рада.

Обавезују се директори школа да прате и ажурирају све видове евиденције која се води у периоду када постоји организовано учеіье на дыъину.

7.Додатни видови подршке ученицима у учеіъу на дашину

Потребно је да одеюеіьске старешине подстичу ученике на редовно учебе и рад, да им пруже подршку у томе, при чему могу користити различите видове електронске комуникације. Ова комуникација је у функцији пружагьа психо-социјалне подршке и од посебне важности је за ученике и родитеже у привремено отежаним условима и у припреми за прелазак на редовни режим наставе и учеіьа.

 

Потребно је да стручни сарадници помогну наставницима у изради наставних материјала који се могу користити приликом учеба на даюину, као и у комуникацији са ученицима и родителима. Тако§е, потребно је да стручни сарадници осмисле радионице и/или материјале за рад са ученицима у домену организације учеба и слободног времена, техника учеба, самовредноваіьа напредоваіьа кроз учебе и у областима које се специфично односе на васпитни рад са ученицима (један од предлога су радионице преко Microsoft Teams, Zoom, Skype или Viber).

 1. Информисаіье и комуникација

Обавезују с директори школа да информације о здравственом статусу ученика, добијене од родитеюа ученика и одеюеіьских старешина, редовно пpocлeljyjy надлежној школској управи.

Обавезују се директори школа да редовно прате информације, упутства и захтеве надлежних органа и служби и да обезбеде проток информација ка одреlјеним корисницима.

У наредним данима школе he добијати додатне информације у вези са новим могуhностима организације учеіьа на дшъину уз коришhеюе информационо- комуникационих технологија.

Додатне информације у вези са учеіьем на дшъину, као видом подршке настави, родители могу добити позивом на број телефона 011/735 05 57.

Указујемо директорима и наставницима на потребу поштоваіьа свих превентивних мера за спречаваіье ширеюа вируса COVID-19, што значи да укупна комуникација и сарадюа на планирагьу наставе треба да буду организовани тако да се смаіъи непосредни контакт и боравак вeher броја вуди у школи. Уз све претходно уведене здравствено-хигијенске мере и гьихову доследну примену, обавеза директора школе је да организује дежурства, како би се осигурала дневна комуникација са надлежним службама, као и са родителима ученика који нису у могуhности да користе електронске видове комуникације.

Обавезују се директори школа и одеюеюске старешине да сва упутства у вези са превенцијом ширегьа вируса COVID-19, добијена од надлежних институција, проследе родитежима електронским путем или да их обавесте путем споюашгьих огласних табли.

Директоре школа упуhујемо на надлежне школске управе у вези са свим питаіьима која се односе на комуникацију, обавештаваіье, организоваіье и пpaheiьe наставе на дшъину.

Напомиіьемо да су директори школа дужни да обезбеде редовно праhеіье адресе електронске поште (e-mail) коју је школа унела у информациони систем Доситеј. Школе које немају приступ адреси која је наведена у Доситеју треба хитно да доставе валидну адресу коју прате, тако што тачан назив школе, насеюе, место, адресу, матични број школе и нову адресу електронске поште коју редовно прате, доставе на адресу електронске поште katarina.micic@mpn.gov.rs .

Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим активностима можемо допринети да се актуелна кризна ситуација за образовни систем, али и систем у целини, предупреди и тиме ублаже іъене последице. У том смислу, позивамо вас на посвеhено деловаіъе и одговорно поступаіъе!

Захваъујемо на разумеваіъу и сарадіъи,