Početak nastave

 

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПPOCBETE, HAУKE И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Број: 601-00-00027/15/2021-15

Датум: 13.04.2021. године

Немаіьина 2

СРЕДЊА ШКОЛА

Имајуhи у виду да је дошло до делимичног побожшаіьа актуелне епидемиолошке ситуације, као и процене Кризног штаба, обавештавамо Вас о следеhем:

Почевши од 19. априла 2021. године, настава се организује на начин како је то прописано стручним упутствима за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у школској 2020/2021. години за основне и средіъе школе, од 11. августа 2020. године и Правилником о посебном програму образоваіьа и васпитаіьа (број: 601-00- 00027/4/2020-15 од 19.08.2020. године).

У оквиру организације непосредног образовно-васпитног рада, веома је важно да се континуирано прате и оцегьују ученичка постигнуhа на начин који нehe додатно оптеретити ученике и наставнике.

У жели да ученици успешно заврше школску годину потребно је да се настава и остали облици образовно-васпитног рада припремају и реализују у функцији оствариваіьа прописаних исхода кроз одговарајуhе садржаје и активности.

Потребно је водити рачуна и о пажпивом планираіьу усмених и писмених провера постигнуhа, али и о томе да се оцеюивагье ученика врши и на основу процена о ангажовагьу и резултатима рада, а нарочито путем: излагагьа и представжаіьа (изложба радова, резултати истраживаіъа, модели, цртежи, постери, дизајнерска решеіъа и др.), учешhа у дебати и дискусији, писала eceja, домаhих задатака, учешhа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима, збирке одабраних ученикових продуката рада — портфолија, у складу са правилником којим се ype§yje оцегьиваіъе ученика у основном и средіьем образоваfiу и васпитаюу.

Приликом оцеіьивагьа, тако§е, треба инсистирати на битним садржајима и активностима, односно на садржајима и активностима који су кюучни за оствариваюе исхода.

С поштовањем,