Prekid postupka zapošljavanja na neodređeno vreme

 

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

Subotica, Beogradski put 126

Del.br. 01-8/

Datum: 20. 3. 2020.g.

 

Na osnovu člana 126. st. 4. t. 18) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl.glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), a u vezi sa članom 100. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS, br. 18/2016 i 95/2018-aut.tumačenje), direktor Srednje medicinske škole u Subotici donosi

 

R E Š E NJ E

 

PREKIDA SE postupak odlučivanja o izboru kandidata za prijem u radni odnos na osnovu raspisanog konkursa, objavljenog u listu „Poslovi“ dana 11. 3. 2020. godine, na neodređeno vreme, na radnim mestima:

Spremačica sa punim radnim vremenom-broj izvršilaca 1.

Zdravstvena nega sa 66% radnog vremena, na mađarskom nastavnom jeziku

Akušerstvo sa negom-vežbe sa 34% radnog vremena, na mađarskom nastavnom jeziku

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta sa 20% radnog vremena

Pedijatrija-vežbe sa 26% radnog vremena

Osnovi kliničke medicine-vežbe sa 13% radnog vremena

Prva pomoć sa 21% radnog vremena

Zdravstvena nega-vežbe sa 20% radnog vremena

Zdravstvena nega i rehabilitacija sa 20% radnog vremena, na mađarskom nastavnom jeziku

Masaža sa 47% radnog vremena, na mađarskom nastavnom jeziku

Fizikalna terapija-vežbe sa 33% radnog vremena

Zdravstvena nega sa 66% radnog vremena

Prva pomoć sa 34% radnog vremena

Anatomija i fiziologija sa 60% radnog vremena

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem 40% radnog vremena

 

Postupak se prekida po instrukcijama datim od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a u skladu sa odredbama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 31/2020) i Odluke Vlade o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama i redovnog rada u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, 05 broj: 53-2504/2020 od 15. 3. 2020. godine.

Zainteresovana lica su blagovremeno poslala prijave na konkurs.

Nakon prestanka opasnosti od širenja zarazne bolesti COVID-19 i vanrednog stanja, postupak izbora kandidata po raspisanom konkursu će se nastaviti.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Konkurs za prijem u radni odnos (prva i druga faza) objavljen je u listu „Poslovi“ dana 11. 3. 2020. godine.

Na osnovu instrukcija datih od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a u skladu sa odredbama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 31/2020) i Odluke Vlade o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama i redovnog rada u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, 05 broj: 53-2504/2020 od 15. 3. 2020. godine, postupak sprovođenja konkursa se obustavlja, odnosno prekida do prestanka opasnosti od širenja zarazne bolesti COVID-19 i vanrednog stanja.

Zakonom o opštem upravnom postupku, članom 100. stav 2, propisano je da se postupak prekida u drugim slučajevima određenim zakonom.

Dok je postupak prekinut  ne teku rokovi za preduzimanje radnji u postupku, niti rok u kome je organ dužan da izda rešenje.

U skladu sa gore navedenim doneta je odluka da se postupak odlučivanja o izboru kandidata za prijem u radni odnos prekine, kao što je utvrđeno u dispozitivu ovog rešenja.

 

Pouka o pravnom leku: Protiv ovog rešenja može da se podnese žalba Školskom odboru u roku od 15 dana od dana dostavljanja. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

 

                                                                                                                                 D i r e k t o r

 

                                                                                                                          _________________

                                                                                                                            Tatjana Tot Karakaš

 

 

Dostaviti:                                                                                                                 

  1. Kandidatima
  2. Objaviti na sajt Škole
  3. Arhivi