Rešenje - rad van prostorija poslodavca

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

Subotica, Beogradski put 126

Del.br.: 01-8/

Datum: 16.03.2020.g.

 

 

Na osnovu člana 192., u vezi sačlanom 42. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 31/2020), direktor Srednje medicinske škole u Subotici, dana 16.03.2020. godine, donosi

 

REŠENJE

O OBAVLJANJU POSLOVA VAN PROSTORIJA POSLODAVCA

(RAD NA DALJINU I RAD OD KUĆE)

 

1. Svim radno angažovanim licima u Srednjoj medicinskoj Školi u Subotici određuje se obavljanje poslova van prostorija poslodavca, odnosno rad na daljinu i rad od kuće, počev od 16.03.2020. godine.

2. Zaposleni će obavljati poslove u skladu sa opisom poslova svog radnog mesta i uz specifičnosti vanrednog stanja uvedenog u Republici Srbiji dana 15.03.2020. godine.

3. Zaposleni su dužni da budu dostupni i odazovu se na poziv direktora svakog radnog dana od 8 do 13 časova, kao i da postupaju u skladu sa nalozima direktora.

4. Nadzor nad radom zaposlenih i vođenje evidencije o zaposlenima za vreme rada van prostorija poslodavca obavljaće direktor Škole uz pomoć stručnih saradnika, koordinatora i pomoćnika-zamenika direktora Škole.

5. Na sva ostala prava i obaveze shodno se primenjuju odredbe Zakona o radu, Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u srednjim školama i domovima učenika („Sl. glasnik RS“, br. 21/2015) i ugovora o radu sa zaposlenima.

6. Rad van prostorija poslodavca zaposleni će obavljati do prestanka vanrednog stanja uvedenog Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Sl. glasnikRS“, br. 29/2020), nakon čega će zaposleni obavljati poslove na način određen pre donošenja ovog rešenja.

7. Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 2. stav 1. Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnikuRS“, br.31/2020) propisano je da za vreme vanrednog stanja poslodavac je dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, a stavom 2. da ako opštim aktom i ugovorom o radu nije predviđen način rada iz stava 1. ovog člana, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca, ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju.

Stavom 3. određeno je da rešenje iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži: 1) trajanje radnog vremena; 2) način vršenja nadzora nad radom zaposlenog, a stavom 4. da je poslodavac dužan da vodi evidenciju o zaposlenima koji obavljaju rad van prostorija poslodavca.

Zbog uvođenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, Odlukom o proglašenju vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br.29/2020), zaposlenom se u skladu sa Uredbom o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 31/2020), do prestanka vanrednog stanja omogućava rad od kuće odnosno van prostorija, u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID -19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i funkcionisanja redovnih radnih aktivnosti poslodavca.

Za vreme rada van prostorija poslodavca, odnosno trajanja vanrednog stanja, nadzor nad radom zaposlenog i vođenje evidencije o zaposlenom obavljaće direktor Škole uz pomoć stručnih saradnika, koordinatora i pomoćnika-zamenika direktora Škole.

 

Na sva ostala prava i obaveze zaposlenih, za vreme trajanja vanrednog stanja, shodno će se primenjivati odredbe Zakona o radu, novodonete Uredbe od 16.03.2020. godine i ugovora o radu sa zaposlenima, a nakon prestanka vanrednog stanja zaposleni će obavljati poslove na način određen pre donošenja ovog rešenja.

Na osnovu svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ovog rešenja.

 

                                                                                                                         Direktor Škole

 

                                                                                                                ______________________

                                                                                                                     Tatjana Tot Karakaš

 

Dostaviti:

  1. Svim zaposlenim licama Srednje medicinske škole, na aktuelne mejl adrese
  2. Objaviti na sajt Škole
  3. Arhivi.